BUILDING MANAGER  ® 12  

     

Последни промени

05.07.2017 - BM 12.3 - ver.sL
- Улеснен контрол на размера на формите в програмата
- Добавена възможност за минимизиране формите на номенклатурите на операциите и ресурсите (синя и зелена книжка)
- Корекции в графика при извикване на печат и при обновяване на графика
- Контрол на дължината на името на възела във формата на анализа
- Коригирана поредността на структурата на обекта в малката номенклатура (червената книжка), при извикване от себе си.


09.06.2017 - BM 12.3 - ver.sK
- Запомняне настройките на справката на страница Анализи
- Допълнения в процеса на импорт на ПСД от Excel файл


03.05.2017 - BM 12.3 - ver.sJ
- Номенклатурата на мерните единици е достъпна и от главната форма на програмата
- Опростяване отварянето на базови обекти в моно вариант
- Подобряване на скоростта на работа на програмата.


04.04.2017 - BM 12.3 - ver.sI
- подобряване производителността и скоростта на програмата
- други корекции


13.03.2017 - BM 12.3 - ver.sH
- Добавена е настройка на колоната труд, в графика, дали да се попълва в човеко-часове или в човеко-дни
- Показване в графика на броя на работниците от специалност и вида механизация
- В ПСД маркиране на операции с нулеви цени и РН
- Процедура за показване броя на участията на ресурсите - в операциите на обектите в базите, и на самите операции
- Импорта на структура в ПСД, от екселски файл, е без предварителен запис на създаваните операции в базата данни.
- Подобрения по търсене по име - запомня последно въведените текстове за търсене


06.02.2017 - BM 12.3 - ver.sG
- В график е добавен мащаб "по дневен"
- В справките по ресурси, в график, има добавена възможност за общо включване и изключване на колоните (количество, цена, стойност и т.н.), по периодите в таблиците
- В графика има добавена настройка на работните и почивни дни
- В график, когато справката е по седмици, в страница Трудоемкост, е коригирана стойността на „сс.с“ в колоните по периоди
- Добавен нов начин за създаване на нова операция към възел, директно в таблицата ПСД
- други корекции


09.01.2017 - BM 12.3 - ver.sF
- добавена настройка на показване нулите в анализите
- преработка на импорт структура ПСД от екселски файл


09.12.2016 - BM 12.3 - ver.sEc
- Безопасност – архивиране на Самостоятелни обекти – освен автоматичното - добавена възможност за архивиране по искане на потребителя
- В Анализи (справка за всички анализи от обект) – добавени нови възможности
- описание при новосъздадени ресурси в номенклатурите - при добавяне на нов ресурс в номенклатурата, може веднага да му се добави и описание.
- редактиране на операция – може да се обменят ресурси от един анализ в друг, чрез директното им влачене от едната таблица в другата таблица на анализа
- В графика e добавена колона ‚мсм‘
- Добавена възможност за разместване на разходните норми в анализа по желания ред, и запомняне на тяхната подредба.
- В Преглед/Печат, на Колонтитули, за всяка форма се запомнят настройките за допълнителен текст отгоре и отдолу на всяка страница
- други корекции


15.11.2016 - BM 12.3 - ver.sDb
- изменения в интерфейса и подобряване производителността на програмата


05.10.2016 - BM 12.3 - ver.sC
- изменения в интерфейса и подобряване производителността на програмата


07.09.2016 - BM 12.3 - ver.sB
- коригирано е действието, ако директно към нивото на обекта в ПСД, се създава и добавя нова операция от точката на менюто на десния бутон на мишката
- коригирано е действието, ако в обекта няма нива възли, а само директно закачени ресурси, то при аварийно излизане от обекта, той да може да бъде пуснат с пълни права
- други корекции
- добавен е експорт във формат pdf, на печат на страница „Диаграми“ в График


01.07.2016 - BM 12.3 - ver.sA
- Добавена е Количествена сметка – (ПСД без цени)
- Добавен още един начин за бързо извикване формата за редактиране на операция – бутон F4
- Добавен е нов бутон в таблицата на Отчет, с който може след корекция на акта, анализа да се възстанови да стане както е в ПСД.


09.06.2016 - BM 12.3 - ver. rZa
- Добавено разширено търсене в таблиците и структурата на ПСД
- Добавена форма със съвети за работата на програмата
- Добавена настройка на брой показвани редове за възли и операции в графика
- Поправки


09.05.2016 - BM 12.3 - ver. rY
- обединяване на няколко участия на еднаква РН в операция - чрез влачене на ред в ред в таблицата на операция
- показване в операцията на степени труд ако са над първа - настройка в общите настройки на анализа. По подразбиране не се показва.
- запаметяване последната отворена позиция във формата на ТНС
- в Инфо-прозореца, са обединени страница "Начисления за операциите" и "Стойност и доп.разходи". Направени са поправки по приемането - (без начисления), (доп.разходи).
Разширяване на обяснителните текстове
- добавено е изтриване на обект
- добвено поставяне на пароли на обектите
- добавен календар работни и почивни дни


05.04.2016 - BM 12.3 - ver. rX
- Формата за търсене на ресурси по име, е променена, като са добавени и нови възможности за редактиране на ресурсите, директно от нея
- Добавена е номенклатура ТНС, аналог на тази от BM08. Извиква се от формата за редактиране на операция
- Добавена процедура за преброяване на участията на операциите в обектите в базата
- Добавено е изтриване на ред от схема на начисления
- Колона ‚поз.поПСД‘ в таблица ПСД е разрешена за коригиране
- Във формата за редактиране на операции, е добавен бутон за създаване на нови мерни единици
- Реорганизиране на менюто на главната форма на програмата
- Поправки по добавянето на схеми начисления в отчетите
- Други поправки


01.03.2016 - BM 12.3 - ver. rW
- Алтернативен вариант за отваряне на таблиците с ресурси - освен като табове, може да се отварят в самостоятелни прозорци
- разширена функционалността на прозорчето за търсене по име - израза от няколко части, клавиш Enter продължава търсенето
- поправки и подобрения по формата за създаване и редактиране на актовете
- разместване на позициите в ПСД - табличният начин заменен с придвижване с бутони по подобие на BM08
- Малка номенклатура - добавено отваряне на самостоятелни обекти
- Малка номенклатура - добавен оглед на операциите, принадлежащи на шаблон
- самостоятелни обекти - при редактиране на операцията може да се редактират и характеристиките на шаблона
- редактиране на операцията - смяна на името - подобрена процедура
- търсене и добавяне на операции от базата - нова форма и разширени възможности
- поправки
- автоматично архивиране на обекти от базата данни


01.02.2016 - BM 12.3 - ver. rV
- поправки по въвеждането и изтриването на описания, изображения и документи
- поправки по създаването и редактирането на актове
- променен начина за изместване на възел в структурата на обекта
- двоен клик върху операция в ПСД - настройка на действието - показване на РН или отваря форма за редактиране
- настройка на броя на дните изминали от последното архивиране на базата за напомняне (за моно)
- главна форма на обекта - бутони за операции и ресурси - индикация на състоянието и разширена функционалността
- сборна справка за актовете - също
- в таблиците на актовете добавени бутони за редактиране на описанията
- главна форма на обекта - меню действия с операцията - добавено извикване редактиране на шаблона (само за МОНО и обекти в базата)
- за подобряване на прегледността в някои от формите, показването на някои от колоните се включва от потребителя (ако желае да ги вижда)
- обект - справка за актувани количества, изпълнено, оставащо - възможност за показване само на възли
- създаване и редактиране на отчет - поправки и разширена информация
- поправки по записа и изтриването на актове
- за самостоятелни обекти - създаване на копие на обекта от формата на обекта
- Замяна на цените на ресурсите в обекта с такива от базата - променена - дава се възможност да се избере кои ресурси да се променят
- Автоматичното преизчисление и обновяване на обекта може да се изключва в менюто 'Настройки' на обекта


04.01.2016 - BM 12.3 - ver. rU
- поправки по записа на схемите на начисления
- променен начина на преименуване на операциите
- в главната форма на обекта е добавен ред с крайната стойност на обекта
- документи в обекта - подобрения по функционалността и интерфейса
- създаване на обект в базата - подобрения
- поправки по скриването на не селектираните елементи в структурата на ПСД
- поправки и подобрения по въвеждането и използването на включените изображения и документи
- поправки по обработката на описанията
- други поправки


Copyright © ДС 6 ООД. Всички права запазени.
This website was powered by Ewisoft Website Builder.